Autowrak in een Frans bos

een eigen beroepscode?

Cliënten voor coaching of counseling verblijven vaak langer op La Mer. Daarmee ontstaat er een andere band met een coach of counselor dan dat cliënten alleen tijdens sessies contact hebben. Daarom hebben wij onze eigen ethische gedragsregels gemaakt (de beroepscode), die zijn aangepast aan de specifieke omstandigheden.

inleiding

Deze ethische gedragscode is opgesteld door de oprichters van La Mer, Dick Kloosterman en Anca Hoogbergen. Doel van deze ethische gedragscode is cliënten van La Mer inzicht te geven in onze normen, waarden en uitgangspunten bij onze aanpak.

De begeleiders van La Mer gaan ervan uit dat een cliënt zelf het beste weet wat goed voor hem is, dat hij zelf kan beslissen wat hij wel of niet kan. Dit zowel in de privé- als in de werksituatie. De cliënt is hiermee zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is aanspreekbaar op zijn gedrag.

definities

La Mer: Het centrum als organisatie
De begeleiders van La Mer: alle personen die werkzaam zijn namens het centrum
Cliënt: iedereen die deelneemt aan een activiteit van La Mer. Dit kan een workshop zijn, een training of een individuele sessie. Ook cliënten die voor een spirituele vakantie komen en gebruik maken van de maaltijden kunnen met aspecten van deze code te maken krijgen.
Coaching: hulp bij het realiseren van een doel, zakelijk of privé
Counseling: hulp bij het oplossen van een probleem, meestal privé.

kernwaarden

Onze uitgangspunten zijn gebaseerd op Een Cursus in Wonderen. Voor ons zeer belangrijke kernwaarden:

respect

Op La Mer is ieder mens gelijk aan elkaar. We zijn allen leraar en leerling tegelijk. Wij zijn allen compleet en volmaakt. In coaching en counselsessies kan de aard ongelijkwaardig zijn aangezien de cliënt in meer of mindere mate afhankelijk en kwetsbaar is. De begeleiders van La Mer respecteren de integriteit van de cliënt.

De begeleiders van La Mer erkennen en accepteren mensen onvoorwaardelijk, ongeacht sekse, seksuele geaardheid, ras, geloof, cultuur, economische achtergrond of fysieke gesteldheid.

De begeleiders van La Mer respecteren de mogelijkheden van de cliënt en houden rekening met zijn ontwikkelingsniveau en behoeften.

De begeleiders van La Mer respecteren hun eigen mogelijkheden.

integriteit

De begeleiders van La Mer zijn eerlijk. Zij gaan een vertrouwensrelatie aan, waarin zij informatie die hen vertrouwelijk wordt verteld of datgene waarvan het vertrouwelijk karakter duidelijk is, geheim houden.
Vanuit dit beroepsgeheim worden geen gegevens openbaar gemaakt aan wie dan ook zonder dat de cliënt hiervan op de hoogte is en hier toestemming voor verleent.

omgang met clienten

Op La Mer gaan de begeleiders met de cliënt vaak een verbintenis aan die dieper gaat dan in een ‘normale’ coachingrelatie het geval is. Het verschil zit in de frequentie en duur van de contacten, omdat de cliënt vaak hier verblijft en overdag de begeleiders ontmoet tijdens bijvoorbeeld de maaltijden of daarbuiten.

De cliënt kan kiezen om naast de sessies initiatief te ondernemen om met de coach/counselor of één van de andere begeleiders van La Mer contact te hebben over persoonlijke items.
Deze items kunnen volledig los staan van de inhoud van de coaching/counsel sessies of hieraan gerelateerd zijn.

De begeleiders van La Mer vinden het fijn om mooie ontmoetingen met mensen te hebben, en dat betekent dus ook met de cliënt. Echter wat betreft inhoudelijke aspecten gerelateerd aan de sessies zullen zij geen initiatief ontplooien richting cliënt.
Dit heeft te maken met het beroepsgeheim en respect ten aanzien van de cliënt. Verder vinden de begeleiders van La Mer het belangrijk dat een cliënt ontspanning vindt en dat ontmoetingen naast de sessies luchtigheid bevatten. Zij zijn er alert op dat bepaalde zaken verwezen worden naar de sessiemomenten.

De cliënt blijft altijd de persoon die bepaalt welke zaken hij buiten de sessies om verteld en tegen wie. Hij draagt hiervoor zelf de verantwoordelijkheid.

verantwoordelijkheid

De begeleiders van La Mer kennen hun kwaliteiten, vaardigheden en competenties en handelen binnen de grenzen hiervan. Indien de problematiek van de cliënt de competentie van de begeleiders van La Mer te boven gaat, besluiten zij de relatie te beëindigen en de cliënt te informeren over eventuele doorverwijzing.

In workshops en bij andere activiteiten staat de keuze en de veiligheid van de cliënt voorop.

De begeleiders van La Mer houden bij verschil van mening de dialoog open en onderkennen de verantwoordelijkheid van henzelf als wel van de cliënt. Indien een verschil van mening blijft bestaan kan één der partijen een mediator inschakelen om bij het conflict te bemiddelen.

Zowel het aangaan, als de voortzetting en de beëindiging van een professionele relatie geschiedt in overleg tussen de begeleiders van La Mer en de cliënt.

De begeleiders van La Mer en de cliënt bereiken overeenstemming over de doelen waarop een professionele relatie aangegaan wordt. De cliënt draagt zelf de verantwoordelijkheid zich te uiten ten aanzien van zijn eigen wensen, behoeften en verlangens. De begeleiders van La Mer bieden de cliënt hier alle mogelijkheden voor.

In samenwerking met andere therapeuten / workshopleiders staan de begeleiders van La Mer open in de relatie, dragen verantwoordelijkheid voor het slagen van deze samenwerking en houden bij verschil van mening de dialoog open.

professionaliteit

De begeleiders van La Mer doen aan zelfreflectie vanuit de principes van Een Cursus in Wonderen. De waarneming tijdens een relatie met een cliënt wordt, indien nodig, uitgewerkt in intervisies en teruggekoppeld naar eigen projecties. Zodoende worden opvattingen, overtuigingen, ‘oordelen’, irritaties etc. geplaatst waar ze thuis horen: bij de persoon zelf.

De begeleiders van La Mer reflecteren continue over de ontwikkeling die ze op willen gaan. Ze kiezen voor aanvullende opleidingen, workshops, verdiepingen indien blijkt dat de mogelijkheden onvoldoende zijn om de doelen te realiseren.

De begeleiders van La Mer doen aan intervisie. Dit is één van de manieren waarop zij de kwaliteit van hun beroep bewaken. Het verder professionaliseren door hun vakkennis en vaardigheden via collegiale analyse, reflectie, advies en inzicht te verdiepen. Tijdens intervisie wordt uitsluitend de casus van cliënten besproken. Privé gegevens blijven geheim.

Met leifde kijken naar de natuur op La Mer

onze beroepscode

De grote en oudste  eik van La Mer, een beetje bewerkt...
Morris, onze Cocker Spaniel, en de liefste hond van de hele wereld...
Rust en transformatie...
Triodosbank
NL94 TRIO 01 97 97 15 63 
Tnv S Sommers / A Hoogbergen
La Mer  voor inviduen en groepen, met Reiki, rebirthing, coachen en counselen, The Work, Biodanza, Dans, beweging en meditatie...
La Mer - centrum voor zingeving en transformatie in de Bourgogne (Frankrijk)
La Mer: Reiki, rebirthing, meditatie, coaching en counseling, dans, beweging, The Work en Biodanza. Voor groepen en individuen.

menu

La Mer  voor inviduen en groepen, met Reiki, rebirthing, coachen en counselen, The Work, Biodanza, Dans, beweging en meditatie...